نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید (ادامه کتاب در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند)

آن زن میگفت که هر پایانی یک آغاز نیز محسوب میشود و این که ما فقط این موضوع را در لحظه اتفاق نمیدانیم. و دخترک در بقیه روزهای زندگیاش آسوده خاطر میشد، چرا که میدانست ترس‌ها یا فقدان‌هایش هر چه باشند بهشت پاسخ به کل سوال‌های کره زمینیاش را دربردارد و کارش را پنج نفری شروع میکند که منتظرش هستند، همان‌طور که منتظر همه‌مان هستند، آن هم زیر چشمان خدا و در معنی حقیقی آن ارزشمندترین کلمه. خانه. از آن لحظه، بهشت را به عنوان مکانی نظاره کردم که در آن‌جا با کسانی روبه‌رو میشویم که با آن‌ها روی کره زمین در ارتباط بودیم و در آن‌جا این فرصت را به دست میآوریم تا دوباره آن‌ها را ببینیم. اما اذعان میکنم که این فقط دیدگاه من است. بیشمار دیدگاه دیگر در کنار کلی تعریف مذهبی وجود دارند که باید به همه‌شان احترام گذاشت. بنابراین، این رمان و برداشتش از آن دنیا به منزله یک آرزو است، نه باوری متعصبانه؛ افراد محبوبی هم‌چوی ادی آشتی و صلحی را پیدا میکنند که روی کره زمین از آن اجتناب کردند و تشخیص میدهند که چه‌فدر همه‌مان بر یکدیگر تاثیر میگذاریم، آن هم در هر روز از این زندگی ارزشمند. «در حالی که آنی درس‌هایی را در مورد معنی و ارزش مرگ و زندگی فرا میگیرد، میچ البوم داستان صمیمانه‌اش را با پیچشی کاملا غیرمنتظره به پایان میرساند. چندین و چند جلد سفارش بدهید که دستمال کاغذیهایشان را دم دست نگه دارند.»
7 /10
7

نفر دیگری که در بهشت ملاقات می کنید (ادامه کتاب در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند)

آن زن میگفت که هر پایانی یک آغاز نیز محسوب میشود و این که ما فقط این موضوع را در لحظه اتفاق نمیدانیم. و دخترک در بقیه روزهای زندگیاش آسوده خاطر میشد، چرا که میدانست ترس‌ها یا فقدان‌هایش هر چه باشند بهشت پاسخ به کل سوال‌های کره زمینیاش را دربردارد و کارش را پنج نفری شروع میکند که منتظرش هستند، همان‌طور که منتظر همه‌مان هستند، آن هم زیر چشمان خدا و در معنی حقیقی آن ارزشمندترین کلمه. خانه. از آن لحظه، بهشت را به عنوان مکانی نظاره کردم که در آن‌جا با کسانی روبه‌رو میشویم که با آن‌ها روی کره زمین در ارتباط بودیم و در آن‌جا این فرصت را به دست میآوریم تا دوباره آن‌ها را ببینیم. اما اذعان میکنم که این فقط دیدگاه من است. بیشمار دیدگاه دیگر در کنار کلی تعریف مذهبی وجود دارند که باید به همه‌شان احترام گذاشت. بنابراین، این رمان و برداشتش از آن دنیا به منزله یک آرزو است، نه باوری متعصبانه؛ افراد محبوبی هم‌چوی ادی آشتی و صلحی را پیدا میکنند که روی کره زمین از آن اجتناب کردند و تشخیص میدهند که چه‌فدر همه‌مان بر یکدیگر تاثیر میگذاریم، آن هم در هر روز از این زندگی ارزشمند. «در حالی که آنی درس‌هایی را در مورد معنی و ارزش مرگ و زندگی فرا میگیرد، میچ البوم داستان صمیمانه‌اش را با پیچشی کاملا غیرمنتظره به پایان میرساند. چندین و چند جلد سفارش بدهید که دستمال کاغذیهایشان را دم دست نگه دارند.»

میچ آلبومنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی