آم‍وزش س‍اخ‍ت در و پ‍ن‍ج‍ره پ‍روف‍ی‍ل (آه‍ن‍ی و آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم ) ه‍م‍راه ب‍ا س‍ئ‍والات ت‍ش‍ری‍ح‍ی و ت‍س‍ت‍ی ب‍ر اس‍اس اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل‍ی ش‍م‍اره (۹۳ / ۷۴ - ۸درج‍ه ۲) و (۹۲ / ۷۴

3 /10
3

آم‍وزش س‍اخ‍ت در و پ‍ن‍ج‍ره پ‍روف‍ی‍ل (آه‍ن‍ی و آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم ) ه‍م‍راه ب‍ا س‍ئ‍والات ت‍ش‍ری‍ح‍ی و ت‍س‍ت‍ی ب‍ر اس‍اس اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن ال‍م‍ل‍ل‍ی ش‍م‍اره (۹۳ / ۷۴ - ۸درج‍ه ۲) و (۹۲ / ۷۴


ب‍اق‍ر ع‍ب‍دی‌نظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین ناشر

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی