منطق (نظام ینا)

کتاب منطق ( نظام ینا) : بخش منطق از پیش نویس های نظام ینا نمودار کوشش فکری هگل است برای بازسازی بنیادهای منطقی متافیزیک در دورانی که متافیزیک ز جایگاه بلند خود به زیر کشیده شده بود. اگر چه کانت متافیزیک دکارت، لایب نیتس و ولف را با هدف گرفتن مبانی منطقی آنها مورد سنجش قرر داده بود اما پاشنه آشیل سنجش گری های خود او نیز در منطق او و در بخش استنتاج تر افرازنده قرار داشت.
5 /10
5

منطق (نظام ینا)

کتاب منطق ( نظام ینا) : بخش منطق از پیش نویس های نظام ینا نمودار کوشش فکری هگل است برای بازسازی بنیادهای منطقی متافیزیک در دورانی که متافیزیک ز جایگاه بلند خود به زیر کشیده شده بود. اگر چه کانت متافیزیک دکارت، لایب نیتس و ولف را با هدف گرفتن مبانی منطقی آنها مورد سنجش قرر داده بود اما پاشنه آشیل سنجش گری های خود او نیز در منطق او و در بخش استنتاج تر افرازنده قرار داشت.

گئورگ ویلهلم فریدریش هگلنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی