توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

طی دهه ی سی قصد کردم تا نمایش نامه ی توراندخت را بنویسم. در دوران تبعید کارهای مقدماتی رمانی به نام "عصر طلایی توجی ها" را انجام دادم. بعد از نمایشنامه "گالیله" که در آن به طلوع خردگرایی پرداخته بودم. حالا می خواستم غروبش را بنویسم. غروب آن نوع خردگرایی را که در اواخر قرن شانزدهم آغازگر عصر سرمایه داری بود...
4 /10
4

توران دخت یا کنگره ی توجیه گرها

طی دهه ی سی قصد کردم تا نمایش نامه ی توراندخت را بنویسم. در دوران تبعید کارهای مقدماتی رمانی به نام "عصر طلایی توجی ها" را انجام دادم. بعد از نمایشنامه "گالیله" که در آن به طلوع خردگرایی پرداخته بودم. حالا می خواستم غروبش را بنویسم. غروب آن نوع خردگرایی را که در اواخر قرن شانزدهم آغازگر عصر سرمایه داری بود...

برتولت برشتنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی