نقد حال ما (تحلیل 12 داستان گزیده از داستان نویسان معاصر)

آنچه در پی خواهد آمد، گزيده داستان‌هايی است از نويسندگان امروز اين سرزمين كه هركدام توانايی خود را در آفرينش هنرمندانه داستان‌های زيبا و دلنشين به نمايش گذاشته‌اند. نگارنده همواره بر اين باور بوده است كه بسياری از نويسندگان امروز به حق با بزرگ‌ترين نويسندگان جهان برابری می‌كنند. هر داستان با تحليلی همراه است كه هركدام، بنا بر پيچيدگی و سادگی داستان در صنايع و شگردهای به كار گرفته شده، مفصل‌تر و يا موجز‌تر شده است. اين فقط كوششی است در جهت آشنا كردن خوانندگان جوانی كه به سبب عدم آشنايی با عناصر و ابزار داستان‌نويسی در درك صحيح داستان‌های امروزی، دچار سرگشتگی می‌شوند. به همين سبب، تلاش شده است كه ارتباط تنگاتنگ اين عناصر با كل معنا و مفهوم داستان و يا با «منظور» احتمالی نويسنده، مورد توجه قرار گيرد؛
3 /10
3

نقد حال ما (تحلیل 12 داستان گزیده از داستان نویسان معاصر)

آنچه در پی خواهد آمد، گزيده داستان‌هايی است از نويسندگان امروز اين سرزمين كه هركدام توانايی خود را در آفرينش هنرمندانه داستان‌های زيبا و دلنشين به نمايش گذاشته‌اند. نگارنده همواره بر اين باور بوده است كه بسياری از نويسندگان امروز به حق با بزرگ‌ترين نويسندگان جهان برابری می‌كنند. هر داستان با تحليلی همراه است كه هركدام، بنا بر پيچيدگی و سادگی داستان در صنايع و شگردهای به كار گرفته شده، مفصل‌تر و يا موجز‌تر شده است. اين فقط كوششی است در جهت آشنا كردن خوانندگان جوانی كه به سبب عدم آشنايی با عناصر و ابزار داستان‌نويسی در درك صحيح داستان‌های امروزی، دچار سرگشتگی می‌شوند. به همين سبب، تلاش شده است كه ارتباط تنگاتنگ اين عناصر با كل معنا و مفهوم داستان و يا با «منظور» احتمالی نويسنده، مورد توجه قرار گيرد؛

هلن اولیایی‌نیانظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی