فلسفه پول

«فلسفه پول» اثری میان رشته ای است و متعلق به هیچ رشته مشخصی نیست. زیمل نمی خواهد به شیوه معیار فلاسفه پردازی كند. او به صراحت می گوید كه حتی یك سطر از این پژوهش ها درباره اقتصاد نیست. جامعه شناسان و هنرمندان هم «فلسفه پول» را جزو آثار علمی جامعه شناختی محسوب نمی كنند؛ در عین حال همگان می توانند از آن به نفع رشته خود استفاده كنند. «علاقه ام را... به هر چه پیش از «فلسفه پول» نوشته ام از دست داده ام. این یكی واقعا كتاب من است؛ بقیه برایم رنگ باخته اند، تو گویی هر كس دیگری می توانست آن ها را نوشته باشد.«
6 /10
6
موضوع کتاب


فلسفه پول

«فلسفه پول» اثری میان رشته ای است و متعلق به هیچ رشته مشخصی نیست. زیمل نمی خواهد به شیوه معیار فلاسفه پردازی كند. او به صراحت می گوید كه حتی یك سطر از این پژوهش ها درباره اقتصاد نیست. جامعه شناسان و هنرمندان هم «فلسفه پول» را جزو آثار علمی جامعه شناختی محسوب نمی كنند؛ در عین حال همگان می توانند از آن به نفع رشته خود استفاده كنند. «علاقه ام را... به هر چه پیش از «فلسفه پول» نوشته ام از دست داده ام. این یكی واقعا كتاب من است؛ بقیه برایم رنگ باخته اند، تو گویی هر كس دیگری می توانست آن ها را نوشته باشد.«

گئورگ زیملنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی