تضاد دولت و ملت (نظریه تاریخ و سیاست در ایران)

کتاب تضاد دولت و ملت : نظریه حکومت خودکامه به عنوان نظریه ای درباره تاریخ از همان اعتبار عللمی و معرف شناختی دیگر نظریه هایی از این دست برخوردار است که از دوران کلاسیک تا زمان ما مورد استنادشان است ؛ پرداخته شده است ...
3 /10
3
موضوع کتاب


تضاد دولت و ملت (نظریه تاریخ و سیاست در ایران)

کتاب تضاد دولت و ملت : نظریه حکومت خودکامه به عنوان نظریه ای درباره تاریخ از همان اعتبار عللمی و معرف شناختی دیگر نظریه هایی از این دست برخوردار است که از دوران کلاسیک تا زمان ما مورد استنادشان است ؛ پرداخته شده است ...

محمدعلی(همایون)کاتوزیاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی