جهان بینی علمی

جهان بيني همان طور كه از لفظ آن بر مي آيد در واقع بينش انسان نسبت به جهان است و نوع شناختي است كه انسا ن به جهان دارد و دريچه اي است كه انسان از آن جهان را مي بيند. در اين مقاله پس از تعريف مختصري از جهان بيني و شرحي اجمالي از انواع آن و تفاوت بين آنها از ديدگاه شهيد مطهري به بررسي تاثير متقابل اين جهان بيني ها بر يكديگر خواهيم پرداخت. بخصوص به تاثير جهان بيني فلسفي بر جهان بيني علمي و مي خواهيم نشان دهيم جهان بيني علمي و در واقع علم تاثيرپذير از جهان بيني فلسفي و الهي است. در اين مبحث به سير شكل گيري جهان بيني هاي علمي و چگونگي ايجاد شكاف بين علم و فلسفه خواهيم پرداخت.
4 /10
4

جهان بینی علمی

جهان بيني همان طور كه از لفظ آن بر مي آيد در واقع بينش انسان نسبت به جهان است و نوع شناختي است كه انسا ن به جهان دارد و دريچه اي است كه انسان از آن جهان را مي بيند. در اين مقاله پس از تعريف مختصري از جهان بيني و شرحي اجمالي از انواع آن و تفاوت بين آنها از ديدگاه شهيد مطهري به بررسي تاثير متقابل اين جهان بيني ها بر يكديگر خواهيم پرداخت. بخصوص به تاثير جهان بيني فلسفي بر جهان بيني علمي و مي خواهيم نشان دهيم جهان بيني علمي و در واقع علم تاثيرپذير از جهان بيني فلسفي و الهي است. در اين مبحث به سير شكل گيري جهان بيني هاي علمي و چگونگي ايجاد شكاف بين علم و فلسفه خواهيم پرداخت.

برتراند راسلنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی