علم در جامعه

علم موضوعی است که به شکلی روزافزون محور بحث های عمومی قرار می گیرد. نقش اقدامات علمی؛ مسئولیت های آن؛ روبط آن با نهادهای اجتماعی؛ سیاسی؛ دینی و اقتصادی و تدابیر اجرایی و قانونی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به اکتشافات علمی و نوآوری های تکنولوژیکی موضوع هایی است که هر روز با اهمیت و ضرورت بیش تری در دستور کارهای سیاسی و دولتی قرا رمی گیرد ..
7 /10
7
موضوع کتاب


علم در جامعه

علم موضوعی است که به شکلی روزافزون محور بحث های عمومی قرار می گیرد. نقش اقدامات علمی؛ مسئولیت های آن؛ روبط آن با نهادهای اجتماعی؛ سیاسی؛ دینی و اقتصادی و تدابیر اجرایی و قانونی مورد نیاز برای نظم بخشیدن به اکتشافات علمی و نوآوری های تکنولوژیکی موضوع هایی است که هر روز با اهمیت و ضرورت بیش تری در دستور کارهای سیاسی و دولتی قرا رمی گیرد ..

ماسیمیانو بوکینظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی