لذت و معنای زندگی

وقتی بحث از لذت و شادی وارد فضای فلسفی می شود، پرسش های مهمی را به دنبال می آورد که بی ارتباط با محبث معنای زندگی نیست. اینکه آیا معنای زندگی صرفا پرداختن به احوال نفسانی و احساس لذت است؟ آیا خود فرآیند زندگی، دارای ارزش ذاتی نبوده و تنها لذت دارای ارزش ذاتی است؟ پرسش ها و ابهاماتی از این دست، پرداختن فلسفی به مساله ی لذت وو معنای زندگی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از میان مولفه های متعددی که اندیشمندان در مبحث لذت و معنای زندگی بیان کرده اند، در اینجا دیدگاه سه نفر از بزرگان فلسفه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
6 /10
6

لذت و معنای زندگی

وقتی بحث از لذت و شادی وارد فضای فلسفی می شود، پرسش های مهمی را به دنبال می آورد که بی ارتباط با محبث معنای زندگی نیست. اینکه آیا معنای زندگی صرفا پرداختن به احوال نفسانی و احساس لذت است؟ آیا خود فرآیند زندگی، دارای ارزش ذاتی نبوده و تنها لذت دارای ارزش ذاتی است؟ پرسش ها و ابهاماتی از این دست، پرداختن فلسفی به مساله ی لذت وو معنای زندگی را امری اجتناب ناپذیر می کند. از میان مولفه های متعددی که اندیشمندان در مبحث لذت و معنای زندگی بیان کرده اند، در اینجا دیدگاه سه نفر از بزرگان فلسفه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نرجس عمرانیاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی