فانوس جادویی زمان

مارسل پروست خالق حماسۀ مدرن است و رمان "جستجو" سیر و سلوک انسان مدرن. این سیر و سلوک در دنیایی به وقوع می‌پیوندد که هنجارهای متافیزیکی آن به‌کلی برهم ریخته، ازل و ابد جا‌به‌جا شده و انسانِ سرگشته در آن، حقیقت مطلق را می‌جوید. مسیر کاوش انسان پروستی اما، جادۀ عرفان سنتی نیست، در اینجا هنر جانشین عرفان می‌شود و بر اریکه‌ی الوهیت جلوس می‌کند. مقصد "جستجو"، وصول به زمانی مطلق است و این مقصود به یمن تعمق در جوهرۀ هنر حاصل می‌شود. تعمق در روان آدمی، کاوش تأثرات و احساسات و ادراکات با جاری ساختن مفهوم زمان در اعماق آنها، پرداخت تصاویر رویا و جهان ناخودآگاه و ترسیم دنیایی غریب و اسرارآمیز، همه و همه دست آخر در خدمت جستجوی جوهرند، جوهر مکنون در زندگی که به باور پروست تنها هنر از عهدۀ عیان ساختنش برمی‌آید.
6 /10
6

فانوس جادویی زمان

مارسل پروست خالق حماسۀ مدرن است و رمان "جستجو" سیر و سلوک انسان مدرن. این سیر و سلوک در دنیایی به وقوع می‌پیوندد که هنجارهای متافیزیکی آن به‌کلی برهم ریخته، ازل و ابد جا‌به‌جا شده و انسانِ سرگشته در آن، حقیقت مطلق را می‌جوید. مسیر کاوش انسان پروستی اما، جادۀ عرفان سنتی نیست، در اینجا هنر جانشین عرفان می‌شود و بر اریکه‌ی الوهیت جلوس می‌کند. مقصد "جستجو"، وصول به زمانی مطلق است و این مقصود به یمن تعمق در جوهرۀ هنر حاصل می‌شود. تعمق در روان آدمی، کاوش تأثرات و احساسات و ادراکات با جاری ساختن مفهوم زمان در اعماق آنها، پرداخت تصاویر رویا و جهان ناخودآگاه و ترسیم دنیایی غریب و اسرارآمیز، همه و همه دست آخر در خدمت جستجوی جوهرند، جوهر مکنون در زندگی که به باور پروست تنها هنر از عهدۀ عیان ساختنش برمی‌آید.

داریوش شایگاننظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی