هیچ

افسانه‌هاى باستانى آفرینش با « هیچى » آغاز میشوند. اندیشمندان یونان باستان « هیچى » را با واژه « خلأ » جایگزین کردند. براى آنان خلأ به معنى نبود ماده بود؛ جایى بود که از هر چیز مادى تهى است. مفهوم خلأ،هستى و ناهستى براى انسان هوشمند همیشه شورانگیز بوده است. در فیزیک مدرن، خلأ دوام آورده است، اما به معنى تهى از همه چیز نیست و سرشت دیگرى دارد: خلاءِ کوانتومى اقیانوس بینهایت گسترده و ژرف انرژى است که رویدادهاى شگفت‌انگیزى میتوانند از آن سربرآورند. این کتاب ما را از گمانه زنى هاى فلسفى اولیه به مرزهاى فیزیک مدرن، به عدم قطعیت کوانتومى در آگاهى، به ابعاد بالاتر، به میدان هیگز و آغاز عالم مى‌برد و میکوشد نشان دهد که همه چیز میتواند از هیچ پدید بیاید. اگر بتوانیم « هیچى » را بفهمیم، شاید پدیدارى همه چیز را بفهمیم. خواندن کتاب «هیچ» براى آنان که اندیشیدن را ارج میگذارند و نیز براى دانشجوهاى فیزیک میتواند سودمند باشد.
5 /10
5

هیچ

افسانه‌هاى باستانى آفرینش با « هیچى » آغاز میشوند. اندیشمندان یونان باستان « هیچى » را با واژه « خلأ » جایگزین کردند. براى آنان خلأ به معنى نبود ماده بود؛ جایى بود که از هر چیز مادى تهى است. مفهوم خلأ،هستى و ناهستى براى انسان هوشمند همیشه شورانگیز بوده است. در فیزیک مدرن، خلأ دوام آورده است، اما به معنى تهى از همه چیز نیست و سرشت دیگرى دارد: خلاءِ کوانتومى اقیانوس بینهایت گسترده و ژرف انرژى است که رویدادهاى شگفت‌انگیزى میتوانند از آن سربرآورند. این کتاب ما را از گمانه زنى هاى فلسفى اولیه به مرزهاى فیزیک مدرن، به عدم قطعیت کوانتومى در آگاهى، به ابعاد بالاتر، به میدان هیگز و آغاز عالم مى‌برد و میکوشد نشان دهد که همه چیز میتواند از هیچ پدید بیاید. اگر بتوانیم « هیچى » را بفهمیم، شاید پدیدارى همه چیز را بفهمیم. خواندن کتاب «هیچ» براى آنان که اندیشیدن را ارج میگذارند و نیز براى دانشجوهاى فیزیک میتواند سودمند باشد.

فرنک کلوسنظرات


برای ثبت نظر ابتدا وارد سیستم شوید

شاید دوست داشته باشید

از همین نویسنده

فروشندگان اين كتاب

   

     
 
عبارت امنیتی